Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 7 februari 2024

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Omschrijvingen

In deze bepalingen wordt het volgende verstaan onder:
- Herroepingstermijn: de periode waarin de consument zijn recht op teruggave kan uitoefenen.
- Consument: een particulier die geen professionele activiteiten uitoefent en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper.
- Dag: een kalenderdag.
- Duurtransactie: een op afstand gesloten overeenkomst die betrekking heeft op de geleidelijke levering van goederen en/of diensten.
- Duurzame gegevensdrager: elk medium dat de klant of verkoper in staat stelt om informatie op te slaan op een manier die toekomstige toegang en onveranderde reproductie van de informatie mogelijk maakt.
- Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
- Ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen en/of diensten op afstand aan particuliere klanten aanbiedt.
- Overeenkomst op afstand: het sluiten van een overeenkomst waarbij communicatietechnologie wordt gebruikt zonder dat klant en verkoper tegelijkertijd op dezelfde locatie zijn.
- Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het aangaan van een overeenkomst zonder dat klant en verkoper gelijktijdig aanwezig zijn.
- Algemene Voorwaarden: de standaardvoorwaarden van de verkoper.

Artikel 2 - Identiteit van de Verkoper

Winkelinformatie

Adres:
28 Ferry Street
Yau Ma Tei, Kowloon
999077, Hong Kong

E-mail: service@silkeboutique.com
Telefoon: 06 39887344
Bedrijfsnaam: Modern Fashion Limited
Bedrijfsnummer: 3312421

Klantenservice:
Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag en zondag: 12:00 tot 17:00 uur

Geschatte reactietijd (30 minuten - 24 uur)

Artikel 3 - Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen verkoper en klant. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de Algemene Voorwaarden aan de klant ter beschikking gesteld.

Artikel 4 - Het Aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden plaatsvindt, wordt dit duidelijk vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Duidelijke vergissingen in het aanbod zijn niet bindend voor de verkoper. Foto's, specificaties en informatie in het aanbod zijn bedoeld ter illustratie en vormen geen grond voor schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 - De Overeenkomst

Deze overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod aanvaardt en aan de gestelde voorwaarden voldoet. Bij elektronische aanvaarding bevestigt de verkoper onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding. Zolang deze ontvangst niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. De verkoper treft passende maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen.

Artikel 6 - Recht op Teruggave

Voor productaankopen heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 30 dagen te ontbinden. De termijn begint op de dag na ontvangst van het product door de klant. Gedurende deze periode dient de klant zorgvuldig met het product en de verpakking om te gaan en het slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken als nodig is om te beoordelen of hij het product wil behouden. Binnen 30 dagen na ontvangst moet de klant schriftelijk of per e-mail aan de verkoper melden dat hij gebruik maakt van zijn recht op teruggave. Na deze melding heeft de klant nog 30 dagen de tijd om het product terug te sturen, met bewijs van tijdige verzending. Bij het uitblijven van de melding of terugzending binnen de gestelde termijnen wordt de koop als definitief beschouwd.

Artikel 7 - Kosten bij Annulering

Bij uitoefening van het herroepingsrecht zijn de retourkosten voor rekening van de consument. De ondernemer zal het door de consument betaalde bedrag binnen 5 dagen na ontvangst van de retourzending terugstorten, op voorwaarde dat het product volledig is geretourneerd of dat er afdoende bewijs is van volledige retournering.

Artikel 8 - Uitsluiting van het Herroepingsrecht

Voor bepaalde producten kan de ondernemer het herroepingsrecht van de consument uitsluiten, mits dit duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst in het aanbod is vermeld. Dit geldt met name voor op maat gemaakte producten, persoonlijke artikelen, onretourneerbare of bederfelijke goederen, producten met prijsschommelingen op de financiële markt, geopende audio- en video-opnamen, software, en hygiëneproducten waarvan de verzegeling is verbroken. Uitzonderingen zijn er ook voor diensten met specifieke termijnen of die al zijn gestart met instemming van de consument voordat de herroepingstermijn afloopt, evenals voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De Prijzen

Gedurende de geldigheidsduur van het aanbod zullen de prijzen van producten en diensten niet worden verhoogd, tenzij dit het gevolg is van veranderingen in btw-tarieven. Prijsverhogingen tot 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien wettelijk voorgeschreven. Na 3 maanden mogen prijsverhogingen alleen plaatsvinden als de consument hiermee instemt of het recht heeft om de overeenkomst op te zeggen. Leveringen buiten de EU kunnen onderhevig zijn aan invoerrechten of administratiekosten door de post- of koeriersdienst. Drukfouten zijn voorbehouden, en de ondernemer is niet verplicht producten tegen een onjuiste prijs te leveren.

Artikel 10 - Overeenstemming en Garantie

De ondernemer staat garant voor de conformiteit van producten en diensten met de overeenkomst, de specificaties zoals vermeld in het aanbod, en de gebruikelijke normen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, evenals de toepasselijke wettelijke bepalingen. Eventuele gebreken moeten binnen 30 dagen na levering schriftelijk worden gemeld. De garantieperiode komt overeen met de fabrieksgarantie, en de ondernemer is niet aansprakelijk voor de geschiktheid van de producten voor specifieke toepassingen of doeleinden. Garantie is niet van toepassing in geval van eigen reparatie, onjuist gebruik, blootstelling aan onjuiste omstandigheden, of schending van voorschriften.

Artikel 11 - Levering en Uitvoering

Bij de ontvangst en uitvoering van productbestellingen zal de ondernemer maximale zorgvuldigheid betrachten. Levering vindt plaats binnen 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Vertragingen of onvolledige uitvoering worden uiterlijk binnen 30 dagen na de bestelling aan de consument gemeld. In geval van vertraging of onvolledige uitvoering heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en eventuele schadevergoeding te ontvangen. Bij ontbinding zal de ondernemer het betaalde bedrag binnen 5 dagen na ontbinding terugstorten. Als levering van een besteld product onmogelijk blijkt, zal de ondernemer trachten een vervangend artikel aan te bieden, duidelijk aangegeven bij levering. Het herroepingsrecht is niet uitgesloten bij vervangende artikelen, en eventuele retourkosten zijn voor rekening van de ondernemer. Het risico van beschadiging of verlies van de producten rust bij de ondernemer tot aan de bezorging aan de consument of een aangewezen vertegenwoordiger, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: Looptijd, Annulering en Verlenging

Annulering: Een overeenkomst voor onbepaalde tijd, gericht op de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, kan door de consument te allen tijde worden opgezegd volgens de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand. Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd, gericht op regelmatige levering van producten of diensten, kan de consument deze tegen het einde van de afgesproken periode opzeggen volgens de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand. Voor beide soorten overeenkomsten kan de consument te allen tijde opzeggen onder dezelfde voorwaarden als door de ondernemer is bedongen.

Verlenging: Een overeenkomst voor bepaalde tijd, gericht op regelmatige levering van producten of diensten, wordt niet stilzwijgend verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode. Een uitzondering geldt voor een overeenkomst voor regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, die stilzwijgend maximaal drie maanden kan worden verlengd, op voorwaarde dat de consument binnen één maand voor het einde kan opzeggen. Een overeenkomst voor regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften als onderdeel van een kennismakingsabonnement eindigt automatisch aan het einde van de introductieperiode.

Looptijd: Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan een jaar kan de consument deze na een jaar op elk moment opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand, op voorwaarde dat dit redelijk en billijk is.

Artikel 13 - Betaling

Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen door de consument te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het begin van de bedenktermijn, zoals bedoeld in artikel 6 lid 1. Bij dienstverlening begint deze termijn nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. In geval van onjuiste betaalgegevens is de consument verplicht de ondernemer hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bij wanbetaling van de consument is de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, bevoegd om de overeengekomen kosten bij de consument in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenprocedure

Bij klachten over de uitvoering van de overeenkomst dient de consument zich binnen 30 dagen na ontdekking van de gebreken volledig en duidelijk te melden bij de ondernemer. De ondernemer zal binnen 30 dagen na ontvangst van klachten antwoorden. Als de verwerking van een klacht meer tijd vergt, zal de ondernemer binnen de eerste 30 dagen een ontvangstbevestiging sturen met een indicatie van de verwachte reactietermijn. Als een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat geschikt is voor arbitrage. Deze klacht doet geen afbreuk aan de verplichtingen van de ondernemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij gegronde klachten zal de ondernemer naar eigen keuze kosteloos vervangende leveringen of reparaties verrichten.

Artikel 15 - Geschillen

Voor overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geldt uitsluitend Nederlands recht, ongeacht de woonplaats van de consument.